Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Tło nagłówka BIP-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej
Logo BIP Gminy PoczesnaLogo BIP Gminy Poczesna

Pomoc socjalna dla uczniów

Stypendium szkolne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanym uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Wnioski na stypendium szkolne zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty można składać do 15 września w danym roku szkolnym w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów np. językowych, nauczycielskich do 15 października. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony po upływie ww. terminu.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stypendium szkolne może być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

  • zakupu podręczników do nauki, przyborów szkolnych, słowników, encyklopedii, pomocy naukowych, programów komputerowych związanych z pobieraną nauką,
  • stroju do gimnastyki, wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego,
  • opłat za naukę języków obcych,
  • opłat za zajęcia wyrównawcze, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
  • opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne, realizowane poza szkołą, przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej poza miejsce zamieszkania, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • opłat za zakwaterowanie w bursie, internacie – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej, tj. 456 zł.

Zasiłek szkolny
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zasiłek szkolny jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzania losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty ustalonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rejestr zmian
Wytworzył informację:GOPS w Poczesna
Za treść odpowiada:GOPS w Poczesnej
Data wytworzenia informacji:2021-05-09 19:16:24
 
Wprowadził do BIP:GOPS w Poczesnej
Data udostępnienia w BIP:2021-05-09 19:16:24
 
Ostatnio modyfikowałGOPS w Poczesnej
Data ostatniej modyfikacji2021-05-09 19:16:40
Data edycjiEdytował
2021-05-09 19:16:40GOPS w Poczesnej
Komentarz zmian:aktualizacja danych